کابل شبکه Cat6 Sftp آلومینیوم V-NET

محصول جدید

کابل شبکه Cat6 Sftp  V-NET
  •  Cat6
  • آلومینیوم
  • شیلد دار - فویل دار
  • مناسب برای انتقال اطلاعات به فاصله 70 تا 80 متر
قیمت براساس یک متر می باشد

قیمت برای شما :13,000 ریال

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است.

محصولات مرتبط

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002BFکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1003Dکابل شبکه CAT5eدارای فویل با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک            

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه CAT5e, دارای فویل و شیلد با روکش PVC طوسی رنگ در متراژ 305 متر، دارای تست فلوک 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2001C2کابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر        

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2055Bکابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVCقهوه ای رنگدر متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2002کابل شبکه CAT6دارای فویل با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6SGRYR-305-24کابل شبکه CAT6 دارای فویلباروکش پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5ESFGRR-305کابل شبکه CAT5Eدارای شیلدوفویلباروکش پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6SFGRR-305کابل شبکهCAT6دارای شیلدوفویلباروکش پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EFOBLR-305کابل شبکهCAT5Eبدون شیلدباروکش مشکی پی وی سی محافظ دربرابراشعه UV رولدر متراژ 305 متری   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6FOBLR-305لکابل شبکه 6 CATدارای فویلبا دو لایه روکش مشکی پی وی سی محافظ دربرابر اشعه UV رولدر متراز 305 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat5 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat5آهن - آلومینیوم305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat5 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat5 آلومینیوم305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6آهن305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6آلومینیوم305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6آلومینیوم - مس305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6مسدر متراز 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6 - Sftp   بلدن 305متریکابل شبکه بلدن Sftp- Cat6آلومینیومدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6 - Sftp   بلدن 305 متریکابل شبکه بلدن Sftp- Cat6مس - آلومینیومدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6 - Sftp   بلدن 305 متریکابل شبکه بلدن Sftp- Cat6مسدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate5- Utp   نگزنس 305 متریکابل شبکه Utp- Cat5آلومینیوم با روکش مس305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6- Utp   نگزنس 305 متریکابل شبکه Utp- Cat6 مس305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6- Utp   نگزنس 305 متریکابل شبکه Utp- Cat6 مس305 متریدارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6- Sftp   نگزنس 500متریکابل شبکه نگزنس Sftp- Cat6 مس500متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6- Sftp   نگزنس 500متریکابل شبکه نگزنس Sftp- Cat6 مس - ضد آفتاب500متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cate6- Sftp   نگزنس 500متریکابل شبکه نگزنس Sftp- Cat6 مس - ضد آفتاب500متریدارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه cat6 utp لگراندکابل cat6 utpمسشیلد دار305 متریدارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه cat6 sftp لگراندکابل cat6 sftpمسفویل دار500 متریدارای تست فلوک