160 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002Cکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002BFکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1003Dکابل شبکه CAT5eدارای فویل با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک            

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه CAT5e, دارای فویل و شیلد با روکش PVC طوسی رنگ در متراژ 305 متر، دارای تست فلوک 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2001C2کابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر        

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2055Bکابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVCقهوه ای رنگدر متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2002کابل شبکه CAT6دارای فویل با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-0.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک%100 مس

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل کابل TDC1020-1Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک و%100 مسدر متراژ یک متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل TDC1020-1.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مس دارای متراژ 1.5 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-2Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدارای متراژ 2 متر

نمایش 1 - 12 از 160 مورد