پچ کورد

پچ کورد 

83 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل کابل TDC1020-1Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک و%100 مسدر متراژ یک متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-0.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک%100 مس

افزودن به سبد خرید موجود

کابل TDC1020-1.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مس دارای متراژ 1.5 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUGRYR1-05پچ کوردخاکستریCAT5E بدون شیلدروکش PVCدر سایز نیم متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUBLUR1-1پچ کورد آبیCAT5E بدون شیلدبا روکشPVCدر متراژ یک متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUBLUR1-2پچ کورد آبیCAT5E بدون شیلدبا روکشPVCدر متراژ دو متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUBLUR1-3پچ کورد آبیCAT5E بدون شیلد با روکشPVCدر متراژ سه متر

افزودن به سبد خرید موجود

 کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUGRYR1-5پچ کورد خاکستریCAT5E  بدون شیلدبا روکش PVCدر متراژ پنج متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUGRYR1-10پچ کورد CAT5E خاکستریبدون شیلدبا روکش  PVCدر متراژ ده متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5EUGRYR1-15پچ کورد CAT5Eخاکستری رنگبدون شیلد با روکشPVCدر متراز پانزده متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UGRYR1-05پچ کورد خاکستری رنگCAT6 بدون شیلددارای روکش PVCدر متراژ  نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UGRYR1-1پچ کورد خاکستریCAT6 بدون شیلددارای روکش PVCدر متراز یک متری

نمایش 1 - 12 از 83 مورد