پچ کورد

پچ کورد 

49 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل کابل TDC1020-1Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک و%100 مسدر متراژ یک متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-0.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVCطوسی رنگدارای تست فلوک%100 مس

افزودن به سبد خرید موجود

کابل TDC1020-1.5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مس دارای متراژ 1.5 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-2Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدارای متراژ 2 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-15Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ 15 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-10Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس10 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-7Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مس7 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس5 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-3Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس 3 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-3L سه مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ 3 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-2Lکابل شبکه  CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 2 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-1.5Lکابل شبکه CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 1.5 متر  

نمایش 1 - 12 از 49 مورد