• دارای قابلیت PoE
  • دارای 5 اکانت SIP
  • دارای قابلیت کنفرانس سه مسیره