• امکان تعریف قابلیت جدید برای تلفن تحت شبکه
  • داری 44 کلید جدید